בע"ה ט"ז אייר תשפ"ד
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

תנאי שימוש ותקנון האתר

אתר הקול היהודי מופעל על ידי עמותת עיתונות יהודית עצמאית (580533321 ע"ר).

© כל הזכויות לתכנים באתר שמורות לעמותת עיתונות יהודית עצמאית.

המגיבים והמפרסמים דעותיהם באתר, עושים זאת על דעתם ואחריותם האישית.

המגיבים והמפרסמים באתר מתבקשים שלא להעלות תכנים הנוגדים את החוק במדינת ישראל, דבר העלול לסכן ולפגוע באתר.

כמו כן המשתמשים באתר מתחייבים לעמוד בכללי תקנון אתר 'הקול היהודי'.

 

להלן תקנון השימוש באתר 'הקול היהודי':
 1. למען הסר ספק יובהר, כי עצם הגלישה באתר מהווה מתן הסכמה לתנאים המפורטים בתקנון.
 2. כל הזכויות של התכנים המתפרסמים באתר נתונים לעמותת עיתונות יהודית עצמאית (ע.ר 580533321). זאת למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים, לגביהם יש לעמותה זכויות שימוש בלבד, ואינה נושאת באחריותם.
 3. הגולש מתחייב שלא לגרום, במעשה או במחדל, באמצעותו או באמצעות אחר, במסגרת השימוש באתר בין במישרין ובין בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 4. הגולש מתחייב שלא להעלות ו/או לפרסם ו/או להעביר לרבות (אך לא רק) באמצעות מערכת המסרים תכנים בעלי אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או תורת ישראל, ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
 5. הגולש מתחייב שלא לפגוע בעמותה או במשתמשים אחרים באתר או באמצעות שימוש באתר ובכלל זה, להימנע מפגיעה ו/או הכבדה על יכולת הגלישה של משתמשים אחרים באתר ו/או פעילות כלשהי של העמותה בקשר עם האתר ובכלל, ולהימנע משליחת "דואר זבל" SPAM)) מכתבי שרשרת, או למסור ו/או לנסות למסור כל מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או העמותה לא אישרו קבלתם, או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים ובכלל זאת לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום מזיק או עוין, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
 6. כן מתחייב המשתמש להימנע, בין במעשה או במחדל, משיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשבי העמותה ו/או האתר ו/או יתר המשתמשים באתר באמצעות שימוש בתוכנות מזיקות כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
 7. החברה רשאית לחסום, לערוך ולשנות ואף להסיר את תכניו של כל משתמש שיפר את התחייבויותיו לחברה, כולן או מקצתן, ביחס לשירות, אחד או יותר, הניתנים על ידה ו/או על ידי צד שלישי באמצעותה וכן למנוע מאותו גולש לחזור ולהשתמש באתר ובשירותים הניתנים בו בעתיד, גם תחת שימוש בשם משתמש אחר.
 8. הגולש ראשי להשתמש בתכני אתר הקול היהודי למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 9. מערכת הקול היהודי והעמותה שומרים לעצמם את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם. העמותה תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם של דברים, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. הגולש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ומפעילי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 10. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית העמותה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. העמותה תהיה רשאית למחוק כל תוכן מהאתר, לרבות פרטי משתמשי האתר, כתובות ה-IP ולרבות המידע כהגדרתו לעיל, בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. הגולש מצהיר מראש כי הוא מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד העמותה ומפעילי האתר בגין מחיקה זו.
 11. "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981".

 12. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של העמותה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להציגם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, העמותה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בזכויות היוצרים, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - "המידע").

 13. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
 14. למניעת ספק, מובהר בזה, כי העמותה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).
 1. העמותה מתחייבת שלא להעלות תכנים האסורים על פי תורה על פי פסיקת רבותינו, לרבות תכנים שאינם צנועים או אינם הולמים את רוח ישראל סבא. יובהר, כי חריגה מהתחייבות זאת של העמותה אינה משנה דבר מהתקנון באתר.
 2. היננו להודיע, כי באתר מתפרסמים תכנים מסחריים, כגון פרסומות, מודעות וכתבות הנמסרים לרוב לפרסום על ידי מי מטעמם של מפרסמים שונים המציעים למכירה נכסים או שירותים. אנו משתדלים לציין בכל תוכן שהגיע מצד שלישי כי הינו תוכן שהגיע ממשרדי יח"צ או פרסום, וזאת על ידי ציון בראש הכתבה או בתחתיתה.
 3. העמותה ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים המוצגים באתר כשהם מוצגים כמות שהם. הפרסומים אינם מהווים המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם.
 4. מובהר בזאת, כי כל המידע והתוכן באתר עושי להתעדכן ו\או להשתנות מעת לעת, וכן התכנים עשויים להימחק ו\או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש. אין העמותה או הפועלים מטעמה אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שייגרם במקרה כאמור. המשתמש באתר מוותר מראש על כל תביעה ו\או טענה כלפי העמותה ומפעיליה ביחס לכך.
 5. העמותה רשאית לשלוח עדכונים, חומר, מידע פרסומי או שיווקי לכתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון הנייד שימסור המשתמש לעמותה. במידה ואינך מסכים לכך, עליך להודיע על כך בכתב לעמותה.
 6. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.
 7. על כל תביעה, טענה על העמותה והמפרסמים באתר, או כל דבר הנובע מהתקנון או מהשימוש באתר, יובא בפני בית דין תורה כמוסכם בתורת ישראל. וכן כל הכרוך מהאמור יחול על פי דין תורה בלבד. אם וכאשר בית הדין יפנה את הדיון ו/או התביעה לבית משפט הדן בדיני מדינת ישראל, אזי הדין יובא אך ורק בפני בית משפט במחוז ירושלים.
 8. כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס ללשון זכר ונקבה כאחד וכן ללשון רבים ולהיפך. אלא אם כן נכתב אחרת במפורש.